Tematyka Konferencji

strukturalne uwarunkowania procesów morfodynamicznych i ich znaczenie dla decyzji planistycznych i inwestycyjnych

dynamika procesów morfogenetycznych (ich identyfikacja, monitoring, modelowanie)

– geomorfologiczne aspekty w hydrologii i inżynierii rzecznej (w regulacji i renaturyzacji koryt, profilaktyce przeciwpowodziowej)

geomorfologiczne aspekty w dokumentowaniu warunków geologiczno-inżynierskich i projektowaniu geotechnicznym

geomorfologiczne kryteria w ocenie warunków hydrogeologicznych

aspekty geomorfologiczne w badaniach geochemicznych i hydrochemicznych

zastosowanie badań geofizycznych, GIS-u i teledetekcji w geomorfologii

– geomorfologiczne aspekty w formułowaniu ocen oddziaływania na środowisko i innych ekspertyz przyrodniczych

– geostanowiska, georóżnorodność i geodziedzictwo w kontekście praktyki funkcjonowania obszarów chronionych, a także

inne tematy związane z praktycznym wykorzystaniem metod i wyników badań geomorfologicznych